سوپره ماتيسم (والا گرایی، ساختارگری ناب) یک جنبش هنر انتزاعی روسی بود که مالویچ آن را در 1915 پایه‌گذاری کرد. نقاشی‌های سوپره ماتیستی کازیمیر مالویچ خالص‌ترین آثار انتزاعی بودند که تا آن زمان آفریده شده بودند، زیرا وی آفرینش خود را به شکل‌های پایه‌ی هندسی – مربع، مستطیل، دایره، مثلث و ضربدر – و دامنه‌ی محدودی از رنگ‌ها محدود می‌ساخت.  مالویچ اولین نقاشی سوپره‌ماتیست خود را به صورت مربعی سیاه بر زمینه سفید ارائه کرد و درباره آن نوشت: «این یک مربع تهی نیست، بلکه تجربه‌ی غیر عینیت است… علو احساس محض است…»(1) شیوه او در نهایت به آفرینش مجموعه تابلوهای سفید بر سفید انجامید که یک مربع سفید را روی زمینه سفید نشان می‌داد.

در تضاد با ساختگری (کنستروکتیویسم) که بر کارکرد فایده‌مندانه هنر تأکید می‌کرد، سوپره ماتیسم وسیله‌ای برای ابراز ایده‌های معنوی مالویچ بود. او نوشت که «سوپره‌ماتیست‌ها آگاهانه از هرگونه بازنمایی عینی محیط اطرافشان روی گردانده‌اند تا بتوانند به اوج هنر بی‌نقاب دست یابند و از بلندای آن، زندگی را از ورای منشور احساس ناب هنری برنگرند.»(2)


منابع:
(1) ویکی‌پدیا › والاگرایی
(2) از کتاب «هنر مدرن» بخش اصطلاحات | نوربرت لینتن | نشر نی