برچسب: سوپره‌ماتیسم

سوپره ماتیسم - والاگرایی

سوپره‌ماتیسم

سوپره ماتيسم (والا گرایی، ساختارگری ناب) یک جنبش هنر انتزاعی روسی بود که مالویچ آن را در 1915 پایه‌گذاری کرد. نقاشی‌های سوپره ماتیستی کازیمیر مالویچ خالص‌ترین آثار انتزاعی بودند…